Wat kan de Gemeente Boxtel voor u doen?

“Gemeente Boxtel zet zich in voor een veilige en eerlijke huurmarkt, zonder discriminatie, intimidatie en wanpraktijken!”

Bij het meldpunt Goed Verhuurderschap van de gemeente Boxtel kunt u terecht voor de volgende onderwerpen:

 • U ver­moedt dat u door een ver­huur­der wordt af­ge­we­zen voor een wo­ning van­we­ge uw gods­dienst, le­vens­over­tui­ging, po­li­tie­ke ge­zind­heid, ras, ge­slacht, na­ti­o­na­li­teit, sek­su­e­le ge­aard­heid of bur­ger­lij­ke staat.
 • U wordt ge­ïn­ti­mi­deerd door uw ver­huur­der.
 • Uw ver­huur­der legt uw huur­over­een­komst niet schrif­te­lijk vast.
 • Uw ver­huur­der heeft u niet schrif­te­lijk ge­we­zen op:
  • uw rech­ten en plich­ten
  • dui­de­lij­ke af­spra­ken over een even­tu­e­le borg
  • de re­gels over de ser­vi­ce­kos­ten
  • de con­tact­ge­ge­vens van de be­heer­der
  • op de con­tact­ge­ge­vens van het lo­ka­le meld­punt pro­ble­men met ver­huur­ders
 • Uw ver­huur­der vraagt meer dan 2 maan­den huur als waarborg.
 • Uw ver­huur­der be­taalt de waarborg niet bin­nen 2 we­ken na­dat u uit de wo­ning bent vertrokken te­rug.
 • Uw ver­huur­der vraagt naast huur en waarborg nog een ex­tra be­drag, bij­voor­beeld bemidde­lings­kos­ten.
 • Uw ver­huur­der geeft geen spe­ci­fi­ca­tie van de ser­vi­ce­kos­ten. Uw ver­huur­der moet ook een jaar­lijk­se af­re­ke­ning ge­ven van de ser­vi­ce­kos­ten.

Hoe gaat het Meldpunt Goed Verhuurderschap te werk?

 Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is een laagdrempelige organisatie waarbij huurders al hun meldingen omtrent hun huursituatie kunnen melden.

Dit is kosteloos en kan anoniem.

Meldingen worden binnen 48 uur na verzenden opgepakt. Melder krijgt een advies of er worden vervolgvragen gesteld ter verduidelijking van de melding

Het Meldpunt Goed Verhuurderschap onderzoekt alle ontvangen stukken en beoordeelt of er sprake is van norm-overschrijdend gedrag.

Dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de informatie.

Na het onderzoek ontvangt huurder de uitkomst van dit onderzoek en het advies om verdere stappen te zetten. 

Indien de melding gegrond is, zetten wij de melding door naar de afdeling Handhaving om stappen te ondernemen.

Handhaving gaat in gesprek met verhuurder om de wanpraktijken te bespreken en geeft (mogelijk) een waarschuwing of boete, afhankelijk van de ernst van de overschrijding.

De Gemeente informeert u verder over het proces.

nl_NL