Regels voor verhuurders

“Ik wil een goed verhuurder zijn, maar zie door alle veranderende regelgeving door de bomen het bos niet meer.”

Sinds 1 juli 2023 is er de wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder en verhuurbemiddelaar zich aan moet houden. Op grond van de Wet goed Verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor:

 • Een hel­de­re en trans­pa­ran­te se­lec­tie­pro­ce­du­re.
 • Ob­jec­tie­ve se­lec­tie­cri­te­ria bij het aan­bie­den van de woon- of ver­blijfs­ruim­te.
 • Dui­de­lij­ke uit­leg aan de af­ge­we­zen kan­di­da­ten over de voor­keur voor de ge­ko­zen huurder.
 • Een werk­wij­ze zonder dis­cri­mi­ninatie.
 • Al­tijd voor­ko­men van in­ti­mi­da­tie van de huur­der. Zo­wel bij het se­lec­tie­pro­ces als tij­dens het hu­ren van een wo­ning, waaronder geen huisvredebreuk en geen achterhouden waarborgsommen.
 • De huur­over­een­komst is schrif­te­lijk vast­ge­legd. Dat is ver­plicht voor alle nieu­we huur­over­een­kom­sten van­af 1 juli 2023. Voor huur­over­een­kom­sten van voor die da­tum is de ver­huur­der ver­plicht de huur­der ui­ter­lijk 1 juli 2024 het huur­con­tract schrif­te­lijk te sturen.
 • Als er rech­ten en plich­ten van een huur­der zijn die niet in de huur­over­een­komst staan, moet de ver­huur­der die apart schrif­te­lijk ge­ven.
 • De ver­huur­der moet ook schrif­te­lijk de con­tact­ge­ge­vens ge­ven van de be­heer­der van de wo­ning, en de con­tact­ge­ge­vens van het meld­punt van de ge­meen­te.
 • De ser­vi­ce­kos­ten wor­den bij het aan­gaan van de huur­over­een­komst uit­ge­legd. Daar­na wor­den de ser­vi­ce­kos­ten jaar­lijks ge­spe­ci­fi­ceerd en met de huur­der ge­deeld.
 • Uw ver­huur­der mag geen ser­vi­ce­kos­ten in re­ke­ning bren­gen die on­re­de­lijk hoog zijn in ver­hou­ding met de daad­wer­ke­lijk ge­maak­te kos­ten.
 • De borg is maxi­maal 2 keer de huur­prijs en staat in het huur­con­tract. De borg moet 14 da­gen na beëin­di­ging van de huur­over­een­komst te­rug wor­den ge­ge­ven.
nl_NL